Kaiserlich-
königliche
Grundentlastungs-
fondsdirekzion

Tłumaczenia przysięgłe

Brak dobrego tekstu.